آزمایشگاه

آزمايشگاه شرکت با توجه به مجهز بودن به دستگاه کوانتومتربسيار دقيق و کوره عمليات حرارتي و دستگاه تراش جهت آماده سازي نمونه ها در پي رسيدن به اهداف ذيل است هرچند که در اين راه بسياري از موانع را پشت سر گذاشته و به مرحله ي اخذ استاندارد 17025 رسيده است. اهداف کيفي آزمايشگاه - رسيدن به شکايات مشتريان و انتقادات و پيشنهادات مطرح شده از سوي مشتريان - ارائه خدمات آزمايشگاهي با کيفيت به مشتريان و اعمال رويه هاي حرفه اي مطلوب - تعهد در اصل امانتداري و حفظ اسرار(امنيت اطلاعات و دارايي هاي مشتريان)