خط مشی

شركت ذوب فلزات نگين قم جهت نيل به اهداف كيفي، تجاري، ايمني بهداشت حرفه اي و محيط زيست خود وبه منظور جلب رضايت مشتريان و طرفهاي ذينفع خط مشي در جهت سيستمهاي مديريت IMS (ISO 9001-2008 ، ISO 14001-2004 ، (OHSAS 18001-2007و با رعايت کليه قوانين و مقررات جاري ايمني بهداشت و محيط زيست و ساير الزامات، خط مشي خود را به شرح ذيل تعريف مي نمايد. مديريت ارشد خود را متعهد مي داند كه در راستاي رسيدن به اهداف فوق الذكر نهايت تلاش را بكار برده و با ايجاد سياستهاي انگيزشي درپرسنل زمينه لازم را جهت دستيابي به اين اهداف و ايجاد بهبود مستمر فراهم نمايد.
 
 
  • تلاش به منظور توليد محصول با كيفيت برتر وافزايش بهره وري و دستيابي به ضايعات صفر

  • تعهد مبني بر شناسايي نيازهاي مشتريان و تلاش در جهت رفع اين نيازها با در نظر گرفتن رضايت كامل مشتريان و تجهيز كليه منابع براي دستيابي به آن

  • بهبود و ارتقاء كارايي كليه فرآيندها و ايجاد انگيزه جهت مشارکت کارکنان در سازمان به منظور بهبود مستمر

  • بروزآوري دانش فني، توسعه تجهيزات و ارتقاء سطح دانش فني و بهره وري نيروي انساني با ارائه آموزشهاي موثر به منظور ارتقاء سطح كمي و كيفي محصولات و خدمات

  • تعهد بر پيشگيري از ايجاد آلودگي محيط زيست، مصرف بهينه منابع طبيعي و انرژي و مديريت ضايعات

  • تعهد بر ايجاد محيط ايمن و سالم براي كليه کارکنان